§ 12. - Realizacja przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2010/2011.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.136.913

Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 2011 r.
§  12.
1. 1
Pomoc przyznaje się i wypłaca w wysokości stanowiącej iloczyn zryczałtowanej stawki pomocy na jedną porcję owoców i warzyw wynoszącej:
1)
1,03 zł - w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1,
2)
1,10 zł - w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2

- oraz liczby porcji owoców i warzyw udostępnionych dzieciom na podstawie umowy określonej w § 9 ust. 1 albo oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 2.

2.
Jeżeli niektóre owoce lub warzywa nie znalazły się w składzie żadnej z porcji owoców i warzyw udostępnionych dzieciom w danym okresie, pomoc w przeliczeniu na porcje owoców i warzyw udostępnione jednemu dziecku przyznaje się i wypłaca w wysokości pomniejszonej o iloczyn stawki określonej w ust. 1 oraz liczby takich owoców lub warzyw.
1 § 12 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 marca 2011 r. (Dz.U.11.57.291) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2011 r.