§ 10. - Realizacja przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2010/2011.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.136.913

Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 2011 r.
§  10.
1.
Owoce i warzywa są udostępniane dzieciom w sposób określony w załączniku do rozporządzenia, z tym że jeżeli liczba dzieci w klasach I-III, w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na uczestnictwo w programie, uczęszczających do szkół podstawowych, które uzyskały zatwierdzenie, oraz do szkół podstawowych, które zawarły umowę określoną w § 9 ust. 1, wynosi:
1)
co najmniej 66 % liczby dzieci stanowiącej grupę docelową obejmującą 1 167 657 dzieci, łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w danym okresie wynosi 20;
2)
co najmniej 50 %, lecz mniej niż 66 % liczby określonej w pkt 1, łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w danym okresie wynosi 30;
3)
mniej niż 50 % liczby określonej w pkt 1, łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w danym okresie wynosi 40.
2.
Agencja umieszcza, na stronie internetowej przez nią administrowanej, informację o łącznej liczbie porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w danym okresie, w terminie do dnia:
1)
14 października 2010 r. - w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1;
2)
27 stycznia 2011 r. - w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2.
3.
Informacja, o której mowa w ust. 2, jest sporządzana na podstawie danych zawartych w:
1)
umowie określonej w § 9 ust. 1, której kopię dostawca, który uzyskał zatwierdzenie, przekazuje do oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na siedzibę tego dostawcy, w terminie do dnia:
a)
6 października 2010 r. - w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1,
b)
17 stycznia 2011 r. - w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2;
2)
oświadczeniu, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 2.