§ 1. - Realizacja przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2010/2011.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.136.913

Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 2011 r.
§  1.
Rozporządzenie określa zadania realizowane przez Agencję Rynku Rolnego, zwaną dalej "Agencją", związane z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole", zwanego dalej "programem", ustanowionego zgodnie z art. 103ga rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.).