Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2272

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka nadzwyczajnego polegającego na udzieleniu pomocy posiadaczom świń utrzymującym nie więcej niż 50 świń 1

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2137) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa zadania realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej "Agencją", związane z ustanowieniem środka nadzwyczajnego w formie pomocy gospodarstwom, w których utrzymuje się nie więcej niż 50 świń, określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2017/1536 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie środka nadzwyczajnego w formie pomocy gospodarstwom utrzymującym nie więcej niż 50 świń i znajdującym się na określonych obszarach Polski w przypadku wstrzymania produkcji wieprzowiny z powodu nowych wymagań związanych z afrykańskim pomorem świń (Dz. Urz. UE L 234 z 12.09.2017, str. 1), zwanym dalej "rozporządzeniem 2017/1536", oraz sposób i tryb realizacji tych zadań.
§  2.  Agencja realizuje zadania związane z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2017/1536, zwanej dalej "pomocą", w tym przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 3 rozporządzenia 2017/1536. Do kontroli stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1006, 1503 i 2216).
§  3.  Prezes Agencji przekazuje Komisji Europejskiej informacje w zakresie określonym w art. 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2017/1536.
§  4.  Pomoc jest udzielana, jeżeli zostały spełnione warunki określone w art. 1 rozporządzenia 2017/1536.
§  5. 
1.  Średnią liczbę zwierząt, o której mowa w art. 1 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2017/1536, ustala się:
1) jako iloraz sumy liczby świń utrzymywanych przez posiadacza świń we wszystkich posiadanych siedzibach w ostatnim dniu każdego miesiąca okresu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2017/1536, i liczby 12;
2) na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546), zwanym dalej "rejestrem zwierząt gospodarskich" - według zgłoszeń dokonanych do dnia 31 sierpnia 2017 r.
2.  Średnią liczbę zwierząt, o której mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2017/1536, ustala się:
1) jako iloraz sumy liczby świń utrzymywanych przez posiadacza świń w ostatnim dniu każdego miesiąca okresu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2017/1536, w siedzibie stada, której dotyczy decyzja administracyjna nakazująca zabicie lub ubój świń oraz zakazująca utrzymywania świń w gospodarstwie, wydana na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855), i liczby 12;
2) na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich - według zgłoszeń dokonanych do dnia 31 sierpnia 2017 r.
3.  W przypadku gdy średnia liczba zwierząt określona w sposób, o którym mowa w ust. 1 lub 2, jest:
1) mniejsza niż 1 - ustala się, że średnia liczba zwierząt, o której mowa w art. 1 ust. 1 lit. b oraz art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2017/1536, wynosi 1;
2) większa niż 1 - liczbę zwierząt ustala się po zaokrągleniu do pełnych sztuk.
4.  Liczbę kwalifikujących się zwierząt, o której mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2017/1536, stanowi:
1) średnia liczba prosiąt do 20 kg utrzymywanych w siedzibie stada, której dotyczy decyzja administracyjna, o której mowa w ust. 2 pkt 1, ustalona zgodnie z ust. 5-7 - w przypadku prosiąt do 20 kg;
2) różnica między średnią liczbą zwierząt, o której mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2017/1536, ustaloną zgodnie z ust. 2, a średnią liczbą prosiąt do 20 kg, o której mowa w pkt 1 - w przypadku świń innych niż określone w pkt 1.
5.  Średnią liczbę prosiąt do 20 kg, o której mowa w ust. 4 pkt 1, ustala się jako iloraz sumy liczby prosiąt do 20 kg utrzymywanych przez posiadacza świń w ostatnim dniu każdego miesiąca okresu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2017/1536, w siedzibie stada, której dotyczy decyzja administracyjna, o której mowa w ust. 2 pkt 1, i liczby 12, po zaokrągleniu do pełnych sztuk.
6.  Liczbę prosiąt do 20 kg utrzymywanych przez posiadacza świń w ostatnim dniu każdego miesiąca okresu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2017/1536, w siedzibie stada, której dotyczy decyzja administracyjna, o której mowa w ust. 2 pkt 1, ustala się na podstawie liczby świń urodzonych w tej siedzibie w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r., zgłoszonych do rejestru zwierząt gospodarskich - według zgłoszeń dokonanych do dnia 31 sierpnia 2017 r.
7.  Ustalając liczbę prosiąt do 20 kg, o której mowa w ust. 6, przyjmuje się, że świnie urodzone w siedzibie stada należy uwzględnić jako prosięta do 20 kg w ostatnim dniu miesiąca, w którym świnie te urodziły się, z uwzględnieniem padnięć tych świń w tym miesiącu wynikających z dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 2.
8.  W przypadku śmierci posiadacza świń albo w przypadku wystąpienia innego zdarzenia, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, do ustalania średniej liczby świń w odniesieniu do spadkobiercy albo innego następcy prawnego, o której mowa w ust. 1, wlicza się świnie utrzymywane w gospodarstwie przez zmarłego posiadacza świń albo poprzednika prawnego, przez część okresu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. b oraz art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2017/1536, przypadającą przed śmiercią posiadacza świń albo przed wystąpieniem innego zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.
9.  Świnie utrzymywane w gospodarstwie przez zmarłego posiadacza świń albo poprzednika prawnego wlicza się do ustalania średniej liczby świń w odniesieniu wyłącznie do jednego spadkobiercy albo innego następcy prawnego, który ubiega się o przyznanie pomocy, co do którego pozostali współspadkobiercy albo następcy prawni wyrazili pisemną zgodę.
10.  Pomoc za sztukę, o której mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 2017/1536, przeliczoną na złote, uzupełnia się, zgodnie z art. 2 ust. 3 rozporządzenia 2017/1536, do wysokości:
1) 190 zł - w przypadku prosiąt do 20 kg;
2) 300 zł - w przypadku innych świń.
§  6. 
1.  Pomoc jest udzielana w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę posiadacza świń ubiegającego się o pomoc, na wniosek posiadacza świń złożony do tego kierownika.
2.  Wniosek zawiera co najmniej:
1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo nazwę i siedzibę posiadacza świń ubiegającego się o pomoc;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) posiadacza świń ubiegającego się o pomoc, a w przypadku gdy posiadacz ten nie posiada obywatelstwa polskiego - numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość tego posiadacza;
3) numer identyfikacyjny posiadacza świń ubiegającego się o pomoc w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), o ile został nadany;
4) numer posiadacza świń ubiegającego się o pomoc z ewidencji producentów, o której mowa w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853);
5) numer siedziby stada posiadacza świń ubiegającego się o pomoc nadany na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz adres tej siedziby stada lub numery i adresy siedzib stad, w przypadku gdy producent utrzymuje świnie w więcej niż jednej siedzibie stada;
6) numer siedziby stada, w odniesieniu do której posiadacz świń ubiega się o pomoc z tytułu nieutrzymywania świń, której dotyczy decyzja, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 1;
7) oświadczenie posiadacza świń, że z tytułu nieutrzymywania świń nie ubiega się albo nie przyznano mu pomocy finansowej z budżetu państwa, ubezpieczenia lub budżetu Unii Europejskiej.
3.  Do wniosku dołącza się:
1) kopię decyzji administracyjnej nakazującej zabicie lub ubój świń oraz zakazującej utrzymywania świń w gospodarstwie, wydanej na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz następujące dokumenty potwierdzające wykonanie tej decyzji:
a) oświadczenie posiadacza świń o nieutrzymywaniu świń w gospodarstwie,
b) kopie świadectw zdrowia świń wystawionych przez urzędowego lekarza weterynarii, jeżeli zostały wystawione,
c) kopie dokumentów z rzeźni o poddaniu ubojowi albo zabiciu świń lub
d) kopie faktur sprzedaży świń z przeznaczeniem do uboju, lub
e) kopie dokumentów badania przedubojowego lub poubojowego, w tym w przypadku uboju przeprowadzanego na użytek własny, potwierdzonych przez urzędowego lekarza weterynarii, lub
f) kopie faktur potwierdzających unieszkodliwienie zwierząt;
2) kopie dokumentów handlowych o przewozie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych, dotyczących padłych prosiąt do 20 kg - w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 7;
3) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, dotyczące spadku lub kopie tych dokumentów - w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 8;
4) dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu - w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 8;
5) zgodę, o której mowa w § 5 ust. 9 - w przypadku gdy producent świń jest współspadkobiercą albo jednym z następców prawnych producenta świń, o którym mowa w § 5 ust. 8.
4.  Wniosek składa się na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, w terminie 150 dni od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 3 pkt 1, jednak nie później niż do dnia 14 sierpnia 2018 r., chyba że wcześniej zostanie osiągnięty limit liczby prosiąt do 20 kg oraz limit liczby innych świń, o których mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 2017/1536.
5.  Prezes Agencji niezwłocznie podaje na stronie internetowej Agencji informację o osiągnięciu limitu liczby prosiąt do 20 kg lub limitu liczby innych świń, o których mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 2017/1536.
§  7.  Środki finansowe z tytułu pomocy wypłaca się w terminie 21 dni od dnia wydania decyzji administracyjnej, o której mowa w § 6 ust. 1, jednak nie później niż do dnia 19 września 2018 r.
§  8.  Kara, o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia 2017/1536:
1) stanowi 10% kwoty pomocy otrzymanej przez posiadacza świń;
2) jest wymierzana w drodze decyzji administracyjnej przez kierownika biura powiatowego Agencji.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1536 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie środka nadzwyczajnego w formie pomocy gospodarstwom utrzymującym nie więcej niż 50 świń i znajdującym się na określonych obszarach Polski w przypadku wstrzymania produkcji wieprzowiny z powodu nowych wymagań związanych z afrykańskim pomorem świń (Dz. Urz. UE L 234 z 12.09.2017, str. 1).