Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.112 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 stycznia 2019 r.
§  8. 
1.  Wsparcie jest udzielane na wniosek producenta mleka albo producenta świń, w drodze decyzji administracyjnej, przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tego producenta, w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o udzielenie tego wsparcia.
2.  Wniosek o udzielenie wsparcia, poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiera w szczególności:
1) numer rejestracyjny, o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, producenta mleka albo producenta świń, o ile został nadany;
2) numer siedziby stada producenta:
a) mleka albo
b) świń

- nadany na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642);

3) numer rejestracyjny, o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, nadany producentowi mleka, którego gospodarstwo zostało objęte w posiadanie przez producenta mleka ubiegającego się o wsparcie - w przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 3 i 4;
4) nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności numer identyfikacyjny producenta świń, którego gospodarstwo zostało objęte w posiadanie przez producenta świń ubiegającego się o wsparcie - w przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3;
5) liczbę świń, do której producent świń ubiega się o wsparcie, z podziałem na liczbę świń objętych kodem CN 0103 92 19 oraz loch objętych kodem CN 0103 92 11 oraz wskazaniem ich numerów identyfikacyjnych, wraz ze wskazaniem numerów oraz dat wystawienia faktur lub faktur VAT RR potwierdzających sprzedaż tych zwierząt w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2015 r. - w przypadku wniosku składanego przez producenta świń.
3.  Do wniosku o udzielenie wsparcia dołącza się:
1) w przypadku wniosku składanego przez producenta mleka - oświadczenie producenta mleka o liczbie krów typu użytkowego: mleczny lub kombinowany, w wieku przekraczającym 24 miesiące, zgłoszonych do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, posiadanych w dniu złożenia tego wniosku w stadzie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a;
2) w przypadku wniosku składanego przez producenta świń:
a) oświadczenie producenta świń o liczbie świń posiadanych w dniu 30 września 2015 r. w stadzie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b,
b) oświadczenie producenta świń o liczbie świń objętych kodem CN 0103 92 19 oraz loch objętych kodem CN 0103 92 11 sprzedanych w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2015 r. z przeznaczeniem do uboju,
c) faktury lub faktury VAT RR potwierdzające sprzedaż świń, o których mowa w lit. b, w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2015 r., lub kopie tych faktur;
3) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza dotyczące spadku obejmującego gospodarstwo, o którym mowa w § 4 ust. 3 albo § 6 ust. 2, lub kopie tych dokumentów - w przypadku gdy producent mleka albo producent świń ubiegający się o wsparcie jest spadkobiercą, o którym mowa w tych przepisach;
4) dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego, o którym mowa w § 4 ust. 3 albo § 6 ust. 2, lub kopię tego dokumentu - w przypadku gdy producent mleka albo producent świń ubiegający się o wsparcie jest innym następcą prawnym, o którym mowa w tych przepisach;
5) umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę, na podstawie której zostało przeniesione posiadanie gospodarstwa, o którym mowa w § 4 ust. 4 albo § 6 ust. 3, lub kopie tych umów - w przypadku gdy producent mleka ubiegający się o wsparcie jest producentem mleka, któremu przysługuje wsparcie na podstawie § 4 ust. 4, albo gdy producent świń jest producentem, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 2;
6) zgodę, o której mowa w § 4 ust. 5 albo § 6 ust. 4 - w przypadkach, o których mowa w tych przepisach.
4.  Wniosek o udzielenie wsparcia składa się na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję.