Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.112 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 stycznia 2019 r.
§  5. 
1.  Wsparcia, o którym mowa w § 3 pkt 1, udziela się w wysokości stanowiącej iloczyn:
1) sumy kilogramów mleka wprowadzonego do obrotu w roku kwotowym 2014/2015 przez producenta mleka:
a) ubiegającego się o wsparcie - w przypadku gdy o wsparcie ubiega się producent mleka spełniający warunki określone w § 4 ust. 1 lub
b) którego gospodarstwo zostało objęte w posiadanie przez producenta mleka ubiegającego się o wsparcie - w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3 albo 4

- nie większej jednak niż 300 000 kg, oraz

2) ilorazu:
a) sumy równowartości w złotych 50% wysokości środków finansowych przewidzianych dla Rzeczypospolitej Polskiej w załączniku do rozporządzenia 2015/1853 oraz kwoty 61 437 055,49 zł, pomniejszonej o 0,1% wysokości tej sumy, oraz
b) sumy kilogramów mleka, do którego przysługuje wsparcie, zgodnie z pkt 1, wszystkim producentom mleka ubiegającym się o wsparcie.
2.  Przy ustalaniu ilości mleka, o którym mowa w ust. 1, stosuje się § 4 ust. 2.