Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.112 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 stycznia 2019 r.
§  1.  Rozporządzenie określa zadania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją", związane z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych określonej w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1853 z dnia 15 października 2015 r. ustanawiającym tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. Urz. UE L 271 z 16.10.2015, str. 25), zwanym dalej "rozporządzeniem 2015/1853", oraz sposób i tryb realizacji tych zadań.