Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.120.794

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1920 r.

USTAWA
z dnia 26 listopada 1920 r.
o ratyfikacji układu polsko niemieckiego w przedmiocie przejęcia wymiaru sprawiedliwości z dnia 20 września 1920 r.

Art.  1.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdza do niniejszej ustawy dołączony układ polsko-niemiecki w przedmiocie przejęcia wymiaru sprawiedliwości, podpisany przez Pełnomocników Rzeczypospolitej Polskiej Podsekretarza Stanu D-ra Zygmunta Seydę i Szefa Departamentu D-ra Witolda Prądzyńskiego, tudzież Pełnomocnika Rzeszy Niemieckiej Tajnego Nadradcę Sprawiedliwości i Radcę Ministerjalnego D-ra Georg Crusen w dniu 20 września 1920 r. w Poznaniu, oraz załącznik do artykułu 3 § 3 tego układu.

Art.  2.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej upoważnia Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego do podpisania ratyfikacji powyższego układu wraz z załącznikiem w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Prezydentowi Ministrów i Ministrowi Spraw Zagranicznych w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej. Wykonanie zaś układu wymienionego w art. 1 - Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych i Ministrem Sprawiedliwości.

Przy wykonaniu układu miarodajnem dla władz Rzeczypospolitej będzie polskie jego brzmienie.

Art.  4.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.