Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.40.178

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lipca 1962 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 28 czerwca 1962 r.
dotyczące ratyfikacji przez Włochy Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 12 paragraf 4 Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 60, poz. 359), Włochy złożyły dnia 29 marca 1962 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych swój dokument ratyfikacyjny powyższej Konwencji.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Rząd Sierra Leone notą z dnia 13 marca 1962 r. powiadomił Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, iż uważa się za nadal związany postanowieniami tej Konwencji, rozciągniętymi na to terytorium przed uzyskaniem niepodległości.