Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego w Paryżu dnia 20 marca 1952 r., oraz Protokołu nr 2 do powyższej Konwencji, sporządzonego w Strasburgu dnia 6 maja 1963 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.36.178

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 kwietnia 1995 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 18 listopada 1994 r.
w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego w Paryżu dnia 20 marca 1952 r., oraz Protokołu nr 2 do powyższej Konwencji, sporządzonego w Strasburgu dnia 6 maja 1963 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że:
1.
Zgodnie z artykułem 6 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego w Paryżu dnia 20 marca 1952 r., został złożony dnia 10 października 1994 r. Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy jako depozytariuszowi powyższego protokołu dokument ratyfikacji wymienionego protokołu przez Rzeczpospolitą Polską.

Zgodnie z artykułem 6 Protokół nr 1 wszedł w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 10 października 1994 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z artykułem 6 wymienionego protokołu nr 1 wszedł on w życie dnia 18 maja 1954 r.

Następujące państwa stały się jego stronami, składając dokumenty ratyfikacyjne lub dokumenty przystąpienia w niżej podanych datach:

Austria 3 września 1958 r.

Belgia 14 czerwca 1955 r.

Bułgaria 7 września 1992 r.

Cypr 6 października 1962 r.

Dania 13 kwietnia 1953 r.

Finlandia 10 maja 1990 r.

Francja 3 maja 1974 r.

Republika Federalna Niemiec 13 lutego 1957 r.

Grecja 28 listopada 1974 r.

Węgry 5 listopada 1992 r.

Islandia 29 czerwca 1953 r.

Irlandia 25 lutego 1953 r.

Włochy 26 października 1955 r.

Luksemburg 3 września 1953 r.

Malta 23 stycznia 1967 r.

Holandia 31 sierpnia 1954 r.

Norwegia 18 grudnia 1952 r.

Portugalia 9 listopada 1978 r.

San Marino 22 marca 1989 r.

Hiszpania 27 listopada 1990 r.

Szwecja 22 czerwca 1953 r.

Turcja 18 maja 1954 r.

Wielka Brytania 3 listopada 1952 r.

Republika Czeska*) 31 grudnia 1992 r.

Republika Słowacka*) 31 grudnia 1992 r.

2.
Zgodnie z artykułem 5 Protokołu nr 1 państwa-strony uznają postanowienia artykułów 1, 2, 3 i 4 tego protokołu za dodatkowe artykuły Konwencji, a wszystkie przepisy Konwencji będą stosowane odpowiednio.
3.
Zgodnie z artykułem 5 ustęp 1 Protokołu nr 2 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego w Strasburgu dnia 6 maja 1963 r., został złożony dnia 19 stycznia 1993 r. Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy, jako depozytariuszowi Protokołu nr 2, dokument ratyfikacyjny Protokołu 2 przez Rzeczpospolitą Polską.

Zgodnie z artykułem 5 ustęp 1 Protokołu nr 2 wszedł on w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 19 stycznia 1993 r.

Zgodnie z artykułem 5 ustęp 2 wszedł on w życie dnia 21 września 1970 r.

Następujące państwa stały się jego stronami, składając dokumenty przystąpienia w niżej podanych datach:

Austria 29 maja 1967 r.

Belgia 21 września 1970 r.

Bułgaria 7 września 1992 r.

Cypr 22 stycznia 1969 r.

Dania 6 maja 1963 r.

Finlandia 10 maja 1990 r.

Francja 2 października 1981 r.

Republika Federalna Niemiec 3 stycznia 1969 r.

Grecja 8 stycznia 1975 r.

Węgry 5 listopada 1992 r.

Islandia 16 listopada 1967 r.

Irlandia 12 września 1963 r.

Włochy 3 kwietnia 1967 r.

Liechtenstein 8 września 1982 r.

Luksemburg 27 października 1965 r.

Malta 23 stycznia 1967 r.

Holandia 11 października 1966 r.

Norwegia 12 czerwca 1964 r.

Portugalia 9 listopada 1978 r.

San Marino 22 marca 1989 r.

Szwecja 13 czerwca 1964 r.

Szwajcaria 28 listopada 1974 r.

Turcja 25 marca 1963 r.

Wielka Brytania 6 maja 1963 r.

Republika Czeska*) 31 grudnia 1992 r.

Republika Słowacka*) 31 grudnia 1992 r.

4.
Zgodnie z artykułem 5 ustęp 3 z dniem wejścia w życie Protokołu nr 2 artykuły od 1 do 4 stały się integralną częścią Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
5.
Informacje o państwach, które w terminie późniejszym staną się stronami powyższych protokołów, można uzyskać w Departamencie Prawno-Traktatowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
______

*) Data ratyfikacji dokonanej przez Czeską i Słowacką Republikę Federacyjną