Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu dodatkowego do Konwencji europejskiej o informacji o prawie obcym, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 marca 1978 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.64.275

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 maja 1994 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 17 stycznia 1994 r.
w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu dodatkowego do Konwencji europejskiej o informacji o prawie obcym, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 marca 1978 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 6 ustęp 2 Protokołu dodatkowego do Konwencji europejskiej o informacji o prawie obcym, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 marca 1978 r., został złożony dnia 14 września 1992 r. Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy jako depozytariuszowi powyższego protokołu dodatkowego dokument ratyfikacyjny Rzeczypospolitej Polskiej do wymienionego protokołu.
Zgodnie z artykułem 7 ustęp 2 protokołu wszedł on w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 15 grudnia 1992 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1.
Zgodnie z artykułem 7 wymienionego protokołu wszedł on w życie dnia 31 sierpnia 1979 r.

Następujące państwa stały się jego stronami, składając dokumenty ratyfikacyjne lub dokumenty przystąpienia w niżej podanych datach:

Austria 25 lutego 1980 r.

Belgia 30 maja 1979 r.

Bułgaria 31 stycznia 1991 r.

Cypr 3 kwietnia 1979 r.

Dania 11 października 1979 r.

Finlandia 4 lipca 1990 r.

Francja 22 września 1983 r.

Grecja 29 października 1987 r.

Hiszpania 10 marca 1982 r.

Holandia 3 czerwca 1980 r.

Islandia 19 września 1989 r.

Luksemburg 11 czerwca 1982 r.

Malta 25 kwietnia 1989 r.

Norwegia 2 listopada 1978 r.

Portugalia 19 lipca 1984 r.

Republika Federalna Niemiec 23 lipca 1987 r.

Rumunia 26 kwietnia 1991 r.

Szwajcaria 11 marca 1985 r.

Szwecja 2 marca 1981 r.

Węgry 16 listopada 1989 r.

Włochy 11 lutego 1982 r.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii 2 września 1981 r.

2.
Oświadczenia i zastrzeżenia złożone podczas składania dokumentów ratyfikacyjnych lub przystąpienia oraz w terminach późniejszych:

CYPR

Oświadczenie:

Zgodnie z postanowieniami artykułu 5 ustęp 1 Republika Cypru oświadcza, że będzie związana jedynie rozdziałem I niniejszego protokołu.

FRANCJA

Oświadczenie:

Zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ustęp 2 Konwencji o informacji o prawie obcym z dnia 7 czerwca 1968 r. oraz artykułu 4 protokołu, Rząd Francuski wyznacza jako francuski organ łącznikowy

Bureau du Droit européen et international

Ministere de la Justice,

13 Place Vendôme

75043 Paris Cedex 01

HISZPANIA

Oświadczenie:

Organ łącznikowy wyznaczony zgodnie z postanowieniami konwencji będzie wykonywał w Hiszpanii te same funkcje w odniesieniu do protokołu; jego adres jest następujący:

Secretaria General Técnica

Ministerio de Justicia

San Bernardo, 47

Madrid 8

HOLANDIA

Oświadczenia:

Królestwo Holandii - Królestwo w Europie jest związane jedynie rozdziałem I niniejszego protokołu.

Rząd Królestwa Holandii przyjmuje wspomniany protokół dla Królestwa w Europie.

Ministerstwo Sprawiedliwości

Wydział Prawa Publicznego i Karnego,

Skr. pocztowa 20301,

2500 EH, Haga,

zostało wyznaczone jako organ łącznikowy, przewidziany w artykule 2 Konwencji europejskiej o informacji o prawie obcym oraz artykule 1 Protokołu dodatkowego, zarówno jako organ przyjmujący, jak i wysyłający informacje, o których mowa w artykule 2 wspomnianej konwencji.

Ministerstwo Sprawiedliwości wyznaczone zostało jako organ łącznikowy, zgodnie z art. 2 wyżej wymienionej konwencji, lecz służy jedynie jako organ przyjmujący i wysyłający informacje w rozumieniu artykułu 1 protokołu (informacje o prawie karnym materialnym oraz prawie o postępowaniu karnym, a także w podobnych sprawach), ale nie informacje na podstawie konwencji z 1968 r.

Mam zaszczyt zwrócenia Pańskiej uwagi jako depozytariusza traktatów Rady Europy na następującą umowę, obecnie dotyczącą jedynie Królestwa Holandii w Europie, która może być uważana za mającą zastosowanie wobec Aruby od dnia 1 stycznia 1966 r.:

- Protokół dodatkowy do Konwencji europejskiej o informacji o prawie obcym (1978).

LUKSEMBURG

Oświadczenie:

Oznaczenie i adres organu wysyłającego, wyznaczonego przez Luksemburg zgodnie z artykułem 4 ustęp 2, są następujące:

Ministere de la Justice

16, Boulevard Royal,

Luksemburg

MALTA

Oświadczenie:

Zgodnie z artykułem 5 Protokołu dodatkowego do Konwencji europejskiej o informacji o prawie obcym począwszy od chwili złożenia dokumentu ratyfikacyjnego do wyżej wymienionego protokołu Malta będzie związana jedynie postanowieniami rozdziału I wspomnianego protokołu.

Ponadto, zgodnie z artykułem 4 wymienionego protokołu, Rząd Malty pragnie wyznaczyć

Chambers of the Attorney General

The Palace,

Valletta

jako organ upoważniony do przekazania jakiegokolwiek wniosku o udzielenie informacji do właściwego obcego organu przyjmującego.

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC

Oświadczenie:

Republika Federalna Niemiec interpretuje drugie zdanie artykułu 1 Protokołu dodatkowego jako oznaczające, że różny stopień dekryminalizacji w państwach członkowskich Rady Europy nie powinien, przy stosowaniu niniejszego Protokołu dodatkowego, prowadzić do jednostronnego ograniczenia możliwości uzyskania informacji oraz że, jeżeli chodzi o wykroczenia administracyjne (Ordnungswidrigkeiten), władze mogą również dostarczać lub wnioskować o dostarczenie informacji w stopniu przewidzianym w tym protokole.

Republika Federalna Niemiec oświadcza, zgodnie z artykułem 5 ustęp 2 Protokołu dodatkowego, że nie będzie ona związana rozdziałem II wspomnianego protokołu.

RUMUNIA

Oświadczenie:

Zgodnie z artykułem 2 konwencji oraz artykułem 4 protokołu, Ministerstwo Sprawiedliwości zostało wyznaczone jako organ przyjmujący oraz jako organ wysyłający w celu wykonania ich postanowień.

SZWAJCARIA

Oświadczenie:

Szwajcaria będzie związana jedynie postanowieniami rozdziału I protokołu.

WŁOCHY

Oświadczenie:

Włochy, wyznaczywszy wcześniej Ministerstwo Sprawiedliwości jako organ właściwy zgodnie z artykułem 2 ustęp 2 Konwencji europejskiej z dnia 7 czerwca 1968 r., stwierdzają, że wspomniany organ jest również właściwy zgodnie z artykułem 4 Protokołu dodatkowego do tej konwencji.

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Oświadczenie:

Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii oświadcza, że zgodnie z postanowieniami artykułu 5 ustęp 1, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii będzie związane jedynie postanowieniami rozdziału I Protokołu dodatkowego.

3.
Informacje o państwach, które w terminie późniejszym staną się stronami powyższego protokołu, można uzyskać w Departamencie Prawno-Traktatowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych.