Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską protokołu 1990 i poprawek, przyjętych w Bernie dnia 20 grudnia 1990 r., do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.37.226

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 kwietnia 1997 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 20 września 1996 r.
w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską protokołu 1990 i poprawek, przyjętych w Bernie dnia 20 grudnia 1990 r., do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

1.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 5 października 1995 r. złożony został Rządowi Konfederacji Szwajcarskiej, jako depozytariuszowi, dokument ratyfikacyjny Rzeczypospolitej Polskiej do protokołu 1990 i poprawek, przyjętych w Bernie dnia 20 grudnia 1990 r., do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r., a mianowicie:
1)
protokołu Zgromadzenia Ogólnego Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów Kolejami (OTIF) z dnia 20 grudnia 1990 r. oraz
2)
poprawek Komisji Rewizyjnej powyższej Organizacji, obradującej w dniach 14-21 grudnia 1989 r. i 28-31 maja 1990 r.
2.
W sprawie wejścia w życie powyższych zmian podaje się do wiadomości, co następuje:
1)
zgodnie z artykułem 20 § 2 Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), w połączeniu z artykułem V wspomnianego protokołu z 1990 r. oraz w myśl decyzji trzeciego Zgromadzenia Ogólnego Organizacji OTIF z listopada 1995 r., ww. protokół wchodzi w życie dnia 1 listopada 1996 r. dla Polski i pozostałych Państw-Stron konwencji,
2)
poprawki przyjęte przez Komisję Rewizyjną Organizacji OTIF na jej posiedzeniach w grudniu 1989 r. i maju 1990 r. weszły w życie odpowiednio dnia 1 stycznia 1991 r. i dnia 1 czerwca 1991 r. dla Polski i pozostałych Państwa Stron konwencji.
3.
Ponadto podaje się do wiadomości, że niżej wymienione państwa złożyły swoje dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia do ww. protokołu w podanych niżej datach:

Albania 23 października 1991 r.

Algieria 26 marca 1993 r.

Austria 7 lutego 1992 r.

Bułgaria 17 maja 1993 r.

Dania 10 grudnia 1991 r.

Finlandia 2 września 1991 r.

Francja 8 października 1991 r.

Hiszpania 23 września 1992 r.

Holandia

dla Królestwa w Europie 3 czerwca 1992 r.

Grecja 10 lipca 1996 r.

Iran 13 października 1994 r.

Liechtenstein 10 sierpnia 1995 r.

Luksemburg 2 czerwca 1994 r.

Norwegia 1 lipca 1992 r.

Republika Federalna Niemiec 30 kwietnia 1993 r.

Rumunia 21 kwietnia 1992 r.

Szwajcaria 29 sierpnia 1995 r.

Szwecja 11 kwietnia 1994 r.

Turcja 28 czerwca 1994 r.

Włochy 7 sierpnia 1995 r.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii

i Irlandii Północnej 6 października 1994 r.

4.
Informacje o państwach, które w terminie późniejszym złożą dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia do wyżej wymienionego protokołu, można uzyskać w Departamencie Prawno-Traktatowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych.