Ratyfikacja przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.34.159

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 sierpnia 1985 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 31 maja 1985 r.
w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 22 § 2 Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r., został złożony Rządowi Szwajcarskiemu dnia 7 stycznia 1985 r. dokument ratyfikacyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do powyższej konwencji. Dokument ten zawiera następujące zastrzeżenia:
"
1)
Polska Rzeczpospolita Ludowa oświadcza na podstawie artykułu 12 § 3 konwencji, że nie będzie stosować postanowień zawartych w § 1 i 2 tego artykułu.
2)
Polska Rzeczpospolita Ludowa oświadcza na mocy artykułu 3 § 1 Przepisów ujednoliconych CIV, że nie będzie stosować wszystkich postanowień dotyczących odpowiedzialności kolei za śmierć i zranienie podróżnych, jeżeli wypadek nastąpi na terytorium PRL, a podróżny jest obywatelem polskim lub ma w PRL miejsce stałego pobytu".

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami powyższej konwencji, która weszła w życie dnia 1 maja 1985 r., składając dokumenty ratyfikacyjne, akceptacji, zatwierdzenia lub przystąpienia w niżej podanych datach:

Dania 1981-06-18

z następującym zastrzeżeniem:

"Dania zastrzega sobie, na mocy postanowień artykułu 3 Przepisów ujednoliconych CIV, prawo niestosowania niniejszej konwencji w stosunku do podróżnych będących ofiarami wypadków mających miejsce na terytorium Danii, jeżeli podróżni ci są obywatelami Danii lub mają w Danii miejsce stałego pobytu".

Niemiecka Republika Demokratyczna 1981-11-05

z następującymi zastrzeżeniami:

"Niemiecka Republika Demokratyczna oświadcza, na podstawie artykułu 12 § 3 konwencji, że nie uważa się za związaną artykułem 12 § 1 konwencji, zgodnie z którym sprawy sporne pomiędzy państwami członkowskimi, wynikające z interpretacji lub ze stosowania tej konwencji, mogą być na żądanie jednej ze Stron wniesione przed trybunał arbitrażowy.

Niemiecka Republika Demokratyczna oświadcza, że zgodnie z artykułem 3 § 1 załącznika A do konwencji nie będzie stosować postanowień dotyczących odpowiedzialności kolei za śmierć i zranienie podróżnych, jeżeli wypadek nastąpi na terytorium Niemieckiej Republiki Demokratycznej, a podróżny jest obywatelem Niemieckiej Republiki Demokratycznej lub ma w Niemieckiej Republice Demokratycznej miejsce stałego pobytu".

Węgierska Republika Ludowa 1982-01-14

Holandia

za Królestwo w Europie 1982-01-15

Hiszpania 1982-01-15

Ludowa Republika Bułgarii 1982-07-15

z następującymi zastrzeżeniami:

"Zgodnie z postanowieniami artykułu 12 § 3 konwencji Ludowa Republika Bułgarii nie będzie stosować postanowień art. 12 § 1. Zgodnie z postanowieniami artykułu 3 § 1 Przepisów ujednoliconych CIV Ludowa Republika Bułgarii zastrzega sobie prawo niestosowania w stosunku do podróżnych będących ofiarami wypadków mających miejsce na jej terytorium wszystkich postanowień dotyczących odpowiedzialności kolei za śmierć lub zranienie podróżnych, jeżeli podróżni są obywatelami Ludowej Republiki Bułgarii albo mają w Ludowej Republice Bułgarii miejsce stałego pobytu".

Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii 1982-08-02

Francja 1982-09-03

Czechosłowacka Republika Socjalistyczna 1983-01-28

z następującym zastrzeżeniem:

"Zgodnie z artykułem 12 § 3 konwencji i zgodnie z artykułem 3 § 1 załącznika A do Przepisów ujednoliconych CIV Czechosłowacka Republika Socjalistyczna nie będzie stosować artykułu 12 § 1 konwencji i wszystkich postanowień dotyczących odpowiedzialności kolei za śmierć lub zranienie podróżnych, jeżeli są oni obywatelami Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej lub mają w Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej miejsce stałego pobytu i wypadek miał miejsce na terytorium Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej".

Austria 1983-03-08

z następującym zastrzeżeniem:

"Austria zastrzega sobie prawo, zgodnie z § 1 artykułu 3 załącznika A do konwencji, niestosowania postanowień dotyczących odpowiedzialności cywilnej kolei za śmierć lub zranienie podróżnych, jeżeli wypadek nastąpił na terytorium Austrii, a podróżny jest obywatelem Austrii lub ma w Austrii miejsce stałego pobytu".

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii 1983-05-10

Belgia 1983-06-02

Socjalistyczna Republika Rumunii 1983-06-14

z następującymi zastrzeżeniami:

"

1)
Socjalistyczna Republika Rumunii oświadcza, że nie uważa się za związaną postanowieniami artykułu 12 § 1 konwencji, zgodnie z którymi sprawy sporne pomiędzy państwami członkowskimi, wynikające z interpretacji lub ze stosowania tej konwencji, mogą być na żądanie jednej ze Stron wniesione przed trybunał arbitrażowy. Socjalistyczna Republika Rumunii uważa, że takie sprawy sporne mogą być wniesione przed trybunał arbitrażowy tylko za zgodą wszystkich stron w sporze, dla każdej sprawy spornej oddzielnie.
2.
Socjalistyczna Republika Rumunii oświadcza, że nie uważa się za związaną postanowieniami Przepisów ujednoliconych do Umowy o międzynarodowym przewozie kolejami osób i bagażu, dotyczącymi odpowiedzialności kolei za śmierć i zranienie podróżnych, jeżeli wypadek ten nastąpił na terytorium Socjalistycznej Republiki Rumunii, a podróżny jest obywatelem Socjalistycznej Republiki Rumunii lub ma w Socjalistycznej Republice Rumunii miejsce stałego pobytu".

Luksemburg 1983-07-27

Szwajcaria 1983-11-08

Liban 1983-12-01

Ludowa Socjalistyczna Republika Albanii 1984-06-01

z następującym zastrzeżeniem:

"Ludowa Socjalistyczna Republika Albanii oświadcza, że do wniesienia sprawy spornej przed trybunał arbitrażowy jest konieczna w każdym wypadku zgoda wszystkich Stron w sporze".

i z następującym oświadczeniem:

a)
linie kolejowe Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii otwarte są tylko dla międzynarodowego przewozu towarów,
b)
przystąpienie Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii będzie skuteczne po włączeniu albańskich linii kolejowych do międzynarodowej sieci kolejowej".

Tunezja 1984-07-02

Finlandia 1984-08-15

z następującym zastrzeżeniem:

"Zgodnie z artykułem 3 załącznika A do konwencji Finlandia zastrzega sobie prawo niestosowania w odniesieniu do ofiar wypadku mającego miejsce na jej terytorium wszystkich postanowień dotyczących odpowiedzialności kolei za śmierć i zranienie podróżnych, jeżeli są oni obywatelami Finlandii lub mają w Finlandii miejsce stałego pobytu".

Irak 1984-11-08

z następującym zastrzeżeniem:

"Irak nie uważa się za związany artykułem 12 § 1 konwencji, przewidującym, że sprawy sporne pomiędzy państwami członkowskimi, wynikające z interpretacji lub ze stosowania konwencji, mogą być na żądanie jednej ze stron wniesione przed trybunał arbitrażowy. Takie sprawy mogą być wniesione przed trybunał arbitrażowy tylko za zgodą stron w sporze i dla każdego przypadku oddzielnie. Nie wszystkie postanowienia konwencji dotyczące odpowiedzialności kolei odnoszą się do podróżnych posiadających obywatelstwo Iraku lub obywateli innych państw, mających miejsce stałego pobytu w Iraku, w razie ich śmierci lub zranienia, jeżeli wypadek miał miejsce na terytorium Iraku".

Norwegia 1984-09-12

Liechtenstein 1985-01-30

Republika Federalna Niemiec 1985-02-27

Włochy 1985-03-01

Szwecja 1985-03-25

z następującym zastrzeżeniem:

"Szwecja oświadcza, na podstawie artykułu 3 § 1 Przepisów ujednoliconych CIV, że nie będzie stosować wszystkich postanowień dotyczących odpowiedzialności kolei za śmierć i zranienie podróżnych, jeżeli wypadek miał miejsce na terytorium Szwecji, a podróżni są obywatelami Szwecji lub mają w Szwecji miejsce stałego pobytu".