Ratyfikacja przez Grecję Poprawki do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją nr 2101 (XX) dnia 20 grudnia 1965 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.34.294

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 1969 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 15 listopada 1969 r.
w sprawie ratyfikacji przez Grecję Poprawki do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją nr 2101 (XX) dnia 20 grudnia 1965 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ustępem 2 Rezolucji nr 2101 (XX) przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 grudnia 1965 r. (Dz. U. z 1968 r. Nr 30, poz. 197) złożony został przez Grecję Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 17 października 1969 r. dokument ratyfikacyjny Poprawki do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych.