Ratyfikacja przez Francję Konwencji (nr 123) dotyczącej najniższego wieku dopuszczenia do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1965 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.14.103

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 kwietnia 1972 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 27 marca 1972 r.
w sprawie ratyfikacji przez Francję Konwencji (nr 123) dotyczącej najniższego wieku dopuszczenia do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1965 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 8 Konwencji (nr 123) dotyczącej najniższego wieku dopuszczenia do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1965 r. (Dz. U. z 1970 r. Nr 8, poz. 62), Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował dnia 18 listopada 1971 r. ratyfikację powyższej konwencji przez Francję.
Stosownie do artykułu 2 ustęp 2 powyższej konwencji Francja w deklaracji załączonej do dokumentu ratyfikacyjnego określiła, że najniższy wiek osób, które mogą być zatrudnione pod ziemią w kopalniach, wynosi 16 lat.

Zgodnie z artykułem 7 powyższej konwencji wejdzie ona w życie w stosunku do Francji dnia 18 listopada 1972 r.