Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.39.281

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 października 1968 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 sierpnia 1968 r.
w sprawie ratyfikacji przez Brazylię Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 12 Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 40, poz. 268) został złożony przez Brazylię Dyrektorowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury dnia 19 kwietnia 1968 r. dokument ratyfikacyjny powyższej Konwencji.
Zgodnie z artykułem 14 Konwencji weszła ona w życie w stosunku do Brazylii dnia 19 lipca 1968 r.