Ratyfikacja przez Białoruską Socjalistyczną Republikę Radziecką Konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.45.214

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 października 1954 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 27 września 1954 r.
w sprawie ratyfikacji przez Białoruską Socjalistyczną Republikę Radziecką Konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. XI Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. (Dz. U. z 1952 r. Nr 2, poz. 9), nastąpiło dnia 11 sierpnia 1954 r. złożenie przez Białoruską Socjalistyczną Republikę Radziecką dokumentu ratyfikacyjnego powyższej Konwencji.
Wymieniona ratyfikacja została dokonana z następującymi zastrzeżeniami:

"Do artykułu IX: Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka nie uważa się za związaną postanowieniami artykułu IX, który przewiduje, że spory między Umawiającymi się Stronami, dotyczące interpretacji, zastosowania i wykonania niniejszej Konwencji, będą przedkładane do rozpatrzenia, na żądanie każdej strony w sporze, Międzynarodowemu Trybunałowi, oraz oświadcza, że jeżeli chodzi o jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału w odniesieniu do sporów dotyczących interpretacji, zastosowania i wykonania Konwencji, Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka pozostaje nadal, podobnie jak i dotychczas, na stanowisku, że w każdym poszczególnym przypadku zgoda wszystkich stron w sporze jest niezbędna dla przedłożenia każdego poszczególnego sporu Międzynarodowemu Trybunałowi do decyzji.

Do artykułu XII: Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka oświadcza, że nie zgadza się na artykuł XII Konwencji, i uważa, że wszystkie postanowienia Konwencji powinny rozciągać się na terytoria nieautonomiczne włącznie z terytoriami powierniczymi."