Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.77.512

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 2007 r.
Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.