Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.238.2389

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 listopada 2004 r.

USTAWA
z dnia 10 września 2004 r.
o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.

Art.  1.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.

Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.