Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.4.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 stycznia 1923 r.

USTAWA
z dnia 7 kwietnia 1922 r.
o ratyfikacji porozumienia międzynarodowego, dotyczącego utworzenia Biura Centralnego patentów na wynalazki, podpisanego w Paryżu dnia 15 listopada 1920 r.

Art.  1.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdza porozumienie międzynarodowe, dotyczące utworzenia Biura Centralnego patentów na wynalazki z siedzibą w Brukselli, podpisane w Paryżu dnia 15 listopada 1920 r.

Art.  2.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej upoważnia Naczelnika Państwa do podpisania ratyfikacji powyższego porozumienia w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Prezydentowi Ministrów i Ministrowi Spraw Zagranicznych, a wykonanie porozumienia-Ministrowi Przemysłu i Handlu.