Ratyfikacja polsko-niemieckiego układu w sprawie kas oszczędności, podpisanego wraz z protokółem końcowym i protokółem obrad końcowych w Berlinie dnia 14 grudnia 1928 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.11.54

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lutego 1931 r.

USTAWA
z dnia 3 lutego 1931 r.
w sprawie ratyfikacji polsko-niemieckiego układu w sprawie kas oszczędności, podpisanego wraz z protokółem końcowym i protokółem obrad końcowych w Berlinie dnia 14 grudnia 1928 r.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji polsko-niemieckiego układu w sprawie kas oszczędności, podpisanego w Berlinie wraz z protokółem końcowym i protokółem obrad końcowych dnia 14 grudnia 1928 r.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień powyższego układu i protokółów Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.