Art. 2. - Ratyfikacja Konwencji wyznaczającej państwo odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o azyl złożonych w jednym z Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Dublinie dnia 15 czerwca 1990 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.158.1645

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lipca 2004 r.
Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.