Ratyfikacja konwencji polsko - francuskiej o pomocy i opiece społecznej, podpisanej w Warszawie dnia 14 października 1920 r. - Dz.U.1922.54.495 - OpenLEX

Ratyfikacja konwencji polsko - francuskiej o pomocy i opiece społecznej, podpisanej w Warszawie dnia 14 października 1920 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.54.495

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 marca 1928 r.

USTAWA
z dnia 11 maja 1922 roku
w przedmiocie ratyfikacji konwencji polsko-francuskiej o pomocy i opiece społecznej, podpisanej w Warszawie dnia 14 października 1920 r. *

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdza konwencję polsko-francuską o pomocy i opiece społecznej, podpisaną w Warszawie dnia 14 października 1920 r.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej upoważnia Naczelnika Państwa do podpisania ratyfikacji powyższej konwencji w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonanie niniejszej ustawy zleca się Ministrowi Spraw Zagranicznych.

* Z dniem 8 marca 1928 r. nin. konwencja zostaje uzupełniona o protokół z dnia 29 lutego 1928 r. w sprawie wykonania art. art. 10 i 14 konwencji polsko - francuskiej z dnia 14 października 1926 roku o pomocy i opiece społecznej (M.P.28.56.75).