Ratyfikacja Konwencji o różnorodności biologicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.118.565

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 października 1995 r.

USTAWA
z dnia 31 sierpnia 1995 r.
o ratyfikacji Konwencji o różnorodności biologicznej.

Upoważnia się Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikowania Konwencji o różnorodności biologicznej, podpisanej w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.