Ratyfikacja konwencji między Polską a Czechosłowacją o zapewnieniu współpracy gospodarczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.10.70

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lutego 1948 r.

USTAWA
z dnia 29 stycznia 1948 r.
o ratyfikacji konwencji między Polską a Czechosłowacją o zapewnieniu współpracy gospodarczej.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji podpisanej w Pradze dnia 4 lipca 1947 r. konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o zapewnieniu współpracy gospodarczej wraz z załączonymi porozumieniami.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień powyższej konwencji oraz załączonych do niej porozumień Ministrom: Spraw Zagranicznych, Przemysłu i Handlu, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Komunikacji, Żeglugi, Aprowizacji, Leśnictwa oraz Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z właściwymi ministrami.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.