Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.22.129

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 marca 1931 r.

USTAWA
z dnia 12 lutego 1931 r.
w sprawie ratyfikacji konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Grecją, podpisanej w Warszawie dnia 10 kwietnia 1930 r. wraz z protokółem końcowym i dołączonych do konwencji not z tegoż dnia 10 kwietnia 1930 r.: 1) o cleniu drzewa stolarskiego i 2) o zakupie tytoniu.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:
Art.  1.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Grecją, podpisanej w Warszawie dnia 10 kwietnia 1930 r. wraz z protokółem końcowym i dołączonych do konwencji not z tegoż dnia 10 kwietnia 1930 r.: 1) o cleniu drzewa stolarskiego i 2) o zakupie tytoniu.

Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień powyższej konwencji, dołączonego do niej protokółu końcowego i wspomnianych not Ministrowi Przemysłu i Handlu, Ministrowi Skarbu i Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.