Ratyfikacja: a) porozumienia polsko-niemieckiego, podpisanego w Warszawie dnia 31 października 1929 r. wraz z protokółem końcowym ad art. II porozumienia, b) umów, podpisanych przez Polskę w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r., c) umów z Francją, Wielką Brytanją i Włochami w sprawie uregulowania przez Polskę długu, powstałego z okupacji terytorjów plebiscytowych, oraz d) układów, podpisanych w Paryżu dnia 28 kwietnia 1930 r., w sprawie zobowiązań Węgier, wynikających z traktatu w Trianon.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.32.229

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 kwietnia 1931 r.

USTAWA
z dnia 17 marca 1931 r.
w sprawie ratyfikacji: a) porozumienia polsko - niemieckiego, podpisanego w Warszawie dnia 31 października 1929 r. wraz z protokółem końcowym ad art. II porozumienia, b) umów, podpisanych przez Polskę w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r., c) umów z Francją, Wielką Brytanją i Włochami w sprawie uregulowania przez Polskę długu, powstałego z okupacji terytorjów plebiscytowych, oraz d) układów, podpisanych w Paryżu dnia 28 kwietnia 1930 r., w sprawie zobowiązań Węgier, wynikających z traktatu w Trianon.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji:

1. porozumienia polsko - niemieckiego, podpisanego w Warszawie dnia 31 października 1929 r. wraz z protokółem końcowym ad art. II porozumienia;

2. układu między Rzecząpospolitą Polską, Australją, Belgją, Wielką Brytanją i Irlandją Północną, Czechosłowacją, Grecją, Francją, Kanadą, Jugosławją, Japonją, Indjami, Niemcami, Portugalją, Rumunją, Włochami, Nową Zelandją, Unją Południowo-Afrykańską o ostatecznem uregulowaniu w stosunku do Niemiec kwestyj finansowych, wypływających z wojny, podpisanego wraz z aneksami I, II, III, IV, V, V-bis, VI, VI-bis, VII, VIII, IX, X, XI i XII w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r.;

3. układu, podpisanego w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r. między Rzeczypospolitą Polską, Austrją, Belgją, Wielką Brytanją i Irlandją Północną, Australją, Indjami, Kanadą, Francją, Grecją, Japonją, Czechosłowacją, Jugosławją, Portugalją, Nową Zelandją, Rumunją, Unją Południowo-Afrykańską, Włochami o ostatecznem wykonaniu zobowiązań finansowych Austrji, wynikających z wszelkich postanowień konwencji o zawieszeniu broni z 3-go listopada 1918 r., traktatu St. Germain i traktatów lub konwencyj dodatkowych;

4. układu między Rzecząpospolitą Polską, Bułgarją, Belgją, Wielką Brytanją i Irlandją Północną, Kanada, Australją, Nową Zelandją, Unją Południowo-Afrykańską, Indjami, Francją, Grecją, Włochami, Japonją, Portugalją, Rumunją, Czechosłowacją i Jugosławją o uregulowaniu długu odszkodowaniowego bułgarskiego, podpisanego w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r., oraz deklaracji rządów wierzycielskich, dołączonej do powyższego układu;

5. układu między Rzecząpospolitą Polską, Belgją, Wielką Brytanją, Francją, Kanadą, Australją, Nową Zelandją, Unją Południowo-Afrykańską, Indjami, Grecją, Węgrami, Włochami, Japonją, Portugalją, Rumunją, Czechosłowacją i Jugosławją, dotyczącego ostatecznego uregulowania kwestji odszkodowań, należnych od Węgier, jako też kwestji różnych wierzytelności specjalnych oraz sporów o charakterze finansowym, które powstały między Węgrami, lub obywatelami węgierskimi z jednej strony a niektóremi Mocarstwami z drugiej strony, podpisanego wraz z aneksami w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r.;

6. wstępu do układów, dotyczących zobowiązań, wynikających z traktatu w Trianon, wstępu podpisanego w Paryżu dnia 28 kwietnia 1930 r. między Rzecząpospolitą Polską, Węgrami, Belgją, Wielką Brytanją i Irlandją Północną, Kanadą, Federacją Australijską, Nową Zelandją, Unją Południowo-Afrykańską, Indjami, Francją, Grecją, Włochami, Japonją, Portugalją, Rumunją, Czechosłowacją i Jugosławją;

7. układu I-go między Węgrami a Mocarstwami Wierzycielskiemi w sprawie uregulowania przez Węgry należności, wynikających z traktatu w Trianon, konwencji o zawieszeniu broni z dnia 3 listopada 1918 r. i wszelkich dodatkowych konwencyj, podpisanego w Paryżu dnia 28 kwietnia 1930 r.;

8. układu II-go w sprawie uregulowania kwestyj, dotyczących reformy rolnej i mieszonych trybunałów rozjemczych, podpisanego w Paryżu dnia 28 kwietnia 1930 r.;

9. układu III-go w sprawie organizacji i sposobu działania funduszu agrarnego, zwanego funduszem "A", podpisanego w Paryżu dnia 28 kwietnia 1930 r.;

10. załącznika, podpisanego w Paryżu dnia 28 kwietnia 1930 r. do układów, podpisanych tegoż dnia w Paryżu, dotyczącego podziału 13.500.000 koron złotych należnych od Węgier;

11. układu, podpisanego w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r., między Rzecząpospolitą Polską, Czechosłowacją, Belgją, Wielką Brytanją i Irlandją Północną, Kanadą, Australją, Nową Zelandją, Unją Południowo-Afrykańską, Indjami, Francją, Grecją, Włochami, Japonją, Portugalją, Rumunją, Jugosławją o ostatecznem uregulowaniu przez Czechosłowację długu wobec innych Mocarstw, którym należne są odszkodowania na podstawie traktatów: Wersalskiego, St. Germain, Trianon i Neuilly, długu, tak jak jest on ustalony w układzie z dnia 10 września 1919 r.;

12. porozumienia między Rzecząpospolitą Polską, Belgją, Wielką Brytanją i Irlandją Północną, Kanadą, Australją, Nową Zelandją, Unją Południowo-Afrykańską, Indjami, Francją, Grecją, Włochami, Japonją, Portugalją, Rumunją, Czechosłowacją, Jugosławją w sprawie podziału wypłat niemieckich jako ostatecznego załatwienia wszystkich spraw, dotyczących podziału wypłat, przekazów, cesyj oraz dostaw, już uskutecznionych przez Niemcy w wykonaniu traktatu wersalskiego, konwencji o zawieszeniu broni i konwencyj dodatkowych, podpisanego w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r.;

13. układu między Rzecząpospolitą Polską, Belgją, Wielką Brytanją i Irlandją Północną, Kanadą, Australją, Nową Zelandją, Unją Południowo - Afrykańska, Indjami, Francją, Grecją, Włochami, Japonją, Portugalją, Rumunją, Czechosłowacją i Jugosławją w sprawie państwowych majątków, cedowanych przez Austrję, Węgry i Bułgarję, długów wyzwolenia i rozdziału odszkodowań nie niemieckich, podpisanego w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r.;

14. układu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, dotyczącego uregulowania niektórych przedwojennych długów austrjacko-węgierskich, podpisanego w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r., oraz not, wymienionych tegoż dnia 20 stycznia 1930 r. między Przewodniczącym Delegacji Polskiej, a Kanclerzem Austrji: 1) w sprawie wykonania konwencji archiwalnej rzymskiej z 6 kwietnia 1922 r., wykonania art. 215 traktatu w St. Germain etc. oraz 2) w sprawie wypłacenia przez Polskę sumy 335.000 szylingów austrjackich;

15. układu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską w sprawie uregulowania długu Polski względem Francji z tytułu niezapłaconej reszty kosztów okupacji terytorjum plebiscytowego Górnego Śląska, podpisanego w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r.;

16. porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanją w sprawie uregulowania długu Polski względem Wielkiej Brytanji, dotyczącego niezapłaconej reszty kosztów okupacji terytorjów plebiscytowych Górnego Śląska i Olsztyna, podpisanego w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r.;

17. porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Włoch w sprawie uregulowania długu Polski względem Włoch, powstałego z kosztów okupacji terytorjów plebiscytowych Górnego Śląska, Kwidzynia i Olsztyna, podpisanego w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r.

(1)
Obywatele polscy, którzy z tytułu przysługujących im roszczeń do Państwa Niemieckiego lub Austrjackiego przez postanowienia "porozumienia polsko - niemieckiego", wymienionego w art. 1 pkt. 1 niniejszej ustawy i "układu państw wierzycielskich z Austrją", wymienionego w art. 1 pkt. 3 niniejszej ustawy, ponoszą bezpośrednio szkodę majątkową, otrzymają od Skarbu odszkodowanie.
(2)
Wyszczególnienie roszczeń, rodzaj, warunki i zakres odszkodowania oraz tryb postępowania określi ustawa.

Upoważnia się Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania do dnia 31 grudnia 1932 r. na zasadzie art. 44 ust. 6 Konstytucji rozporządzeń z mocą ustawy w zakresie następującym:

a)
w przedmiocie dalszego biegu spraw, toczących się przed sądami powszechnemi i administracyjnemi, a dotyczących pretensyj, objętych art. II "porozumienia polsko-niemieckiego" z dnia 31 października 1929 r., oraz w przedmiocie wszczynania takich spraw;
b)
przepisów niezbędnych w celu wykonania art. III tegoż "porozumienia".

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, Ministrowi Skarbu i Ministrowi Sprawiedliwości, każdemu z nich we właściwym zakresie działania, wykonanie zaś postanowień umów międzynarodowych, wyszczególnionych w art. 1 niniejszej ustawy, Ministrowi Skarbu w porozumieniu z właściwymi ministrami.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.