Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.29.282

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 kwietnia 1932 r.

USTAWA
z dnia 25 lutego 1932 r.
w sprawie ratyfikacji: 1) konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Rumunją, podpisanej w Warszawie dnia 23 czerwca 1930 r. wraz z protokółem końcowym, 2) dwóch not, dołączonych do konwencji, a wymienionych tegoż dnia 23 czerwca 1930 r. między Rządem Polskim a Rządem Rumuńskim w sprawie kukurydzy i rur żeliwnych, oraz dołączonych do powyższej konwencji: 3) protokółu z dnia 23 czerwca 1930 r., dotyczącego polsko-rumuńskiej konwencji weterynaryjnej w sprawie przywozu zwierząt oraz surowych produktów zwierzęcych, 4) konwencji weterynaryjnej między Polską a Rumunją, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Warszawie dnia 23 czerwca 1930 r.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:
Art.  1.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji:

1) konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Rumunją, podpisanej w Warszawie dnia 23 czerwca 1930 r. wraz z protokółem końcowym,
2) dwóch not, dołączonych do konwencji, a wymienionych tegoż dnia 23 czerwca 1930 r. między Rządem Polskim a Rządem Rumuńskim, w sprawie kukurydzy i rur żeliwnych, oraz dołączonych do powyższej konwencji:
3) protokółu z dnia 23 czerwca 1930 r., dotyczącego polsko - rumuńskiej konwencji weterynaryjnej w sprawie przywozu zwierząt oraz surowych produktów zwierzęcych,
4) konwencji weterynaryjnej między Polską a Rumunją, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Warszawie dnia 23 czerwca 1930 r.
Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień powyższej konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Rumunją, dołączonych do niej protokółu i dwóch not, - Ministrowi Przemysłu i Handlu oraz Ministrowi Skarbu w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami, postanowień zaś protokółu z dnia 23 czerwca 1930 r., dotyczącego polsko-rumuńskiej konwencji weterynaryjnej o przywozie zwierząt oraz surowych produktów zwierzęcych, wymienionej wyżej konwencji weterynaryjnej między Polską a Rumunją i dołączonego do niej protokółu końcowego - Ministrowi Rolnictwa w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.