Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.354

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy

Na podstawie art. 9g ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) ramowy program szkolenia kandydatów na ekspertów, o którym mowa w art. 9g ust. 11a pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej "ustawą";
2) tryb wpisywania nauczycieli na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, prowadzoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zwaną dalej "listą ekspertów";
3) sposób prowadzenia listy ekspertów;
4) tryb skreślania ekspertów z listy ekspertów.
§  2. Określa się ramowy program szkolenia kandydatów na ekspertów, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  3.
1. Wpis na listę ekspertów następuje na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowaną osobę.
2. Wniosek powinien zawierać następujące dane:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) miejsce pracy i zajmowane stanowisko;
3) adres zamieszkania;
4) adres do korespondencji;
5) numer telefonu;
6) adres poczty elektronicznej.
3. Do wniosku należy dołączyć:
1) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe;
2) poświadczoną kopię aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego;
3) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy, o którym mowa w art. 9g ust. 11a pkt 3 i 4 ustawy;
4) zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia dla kandydatów na ekspertów;
5) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających spełnienie jednego z warunków, o których mowa w art. 9g ust. 11a pkt 5 ustawy;
6) oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1-4 ustawy;
7) oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 9g ust. 11a pkt 7 ustawy;
8) rekomendację, o której mowa w art. 9g ust. 11a pkt 8 ustawy;
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu związanym z prowadzeniem listy ekspertów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.3)).
4. Wniosek składa się do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§  4.
1. Wpis na listę ekspertów następuje po stwierdzeniu spełnienia wymagań i warunków, o których mowa w art. 9g ust. 11a i 11b ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku nauczyciela będącego konsultantem współpracującym z Centrum Edukacji Artystycznej, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, przed wpisaniem nauczyciela na listę ekspertów, kieruje jego wniosek do akceptacji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
§  5. Wpis na listę ekspertów obejmuje następujące dane:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) posiadane kwalifikacje zawodowe;
3) zajmowane obecnie stanowisko;
4) informację o stanowiskach zajmowanych w okresie ostatnich 5 lat;
5) adres do korespondencji;
6) numer telefonu;
7) adres poczty elektronicznej.
§  6. W przypadku zmiany danych, o których mowa w § 5, ekspert zawiadamia o tym ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§  7. Lista ekspertów jest prowadzona w formie elektronicznej bazy danych.
§  8.
1. Skreślenie eksperta z listy ekspertów następuje:
1) na pisemny wniosek eksperta;
2) na pisemny, umotywowany wniosek organu powołującego komisję egzaminacyjną lub kwalifikacyjną albo organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadkach, o których mowa w art. 9g ust. 11c pkt 2 ustawy.
2. Skreślenie eksperta z listy ekspertów następuje z urzędu w przypadkach, o których mowa w art. 9g ust. 11c pkt 3-5 ustawy.
§  9. Do wniosków o wpis na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  10. Dotychczasowa lista ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy staje się listą ekspertów, o której mowa w § 7.
§  11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.4)
______

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908 i 1544.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1371.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy (Dz. U. Nr 104, poz. 873).

ZAŁĄCZNIK

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW

Główne założenia

Szkolenie składa się z dwóch części. Pierwsza część szkolenia jest realizowana w formie samokształcenia w kształceniu na odległość i jest zakończona egzaminem testowym. Druga część szkolenia obejmuje zajęcia realizowane w formach bezpośrednich i jest zakończona egzaminem testowym.

Podstawowe treści programoweMinimalna liczba godzin
ogółemwykłady (kształcenie na odległość)ćwiczenia (w formie bezpośredniej)
1234
1. Rola eksperta:

1) kontekst społeczny i cele pracy eksperta;

2) zakres i granice autonomii eksperta;

3) prawne usytuowanie eksperta w komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej;

4) edukacyjny kontekst pracy eksperta w komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej.

1,51,5-
2. Prawo w pracy eksperta:

1) źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) kontekst społeczny zmian w prawie dotyczącym systemu oświaty;

3) prawo w szkole i placówce oświatowej (statuty, regulaminy, zarządzenia dyrektora, uchwały rady pedagogicznej);

4) podstawy prawne systemu awansu zawodowego nauczycieli (cele, założenia, system, praktyka).

66-
3. Zespołowy charakter pracy eksperta:

1) komisja egzaminacyjna i kwalifikacyjna jako zespół zadaniowy - grupa a zespół:

a) etapy rozwoju zespołu zadaniowego,

b) role członków zespołu zadaniowego,

c) działanie członków komisji wynikające z przepisów prawa i pełnionych ról zespołowych;

2) decyzje indywidualne i grupowe w komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej:

a) wpływ stylu komunikacji na decyzje podejmowane przez komisję,

b) czynniki wpływające na jakość podejmowanych decyzji.

1129
4. Egzamin i rozmowa przeprowadzane przez komisję egzaminacyjną i kwalifikacyjną:

1) psychologiczne aspekty sytuacji egzaminacyjnej;

2) rozmowa jako rodzaj interakcji;

3) przebieg egzaminu i rozmowy;

4) formułowanie i zadawanie pytań;

5) rola eksperta w przeprowadzeniu egzaminu i rozmowy.

1129
5. Ocenianie dorobku zawodowego nauczyciela:

1) rozwój zawodowy nauczyciela;

2) dorobek zawodowy nauczyciela;

3) psychologiczne aspekty oceniania;

4) ocena spełnienia niezbędnych wymagań do uzyskania stopnia awansu zawodowego, zgodnie z przepisami w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;

5) kryteria oceny spełnienia wymagań, o których mowa w pkt 4;

6) uzasadnienie oceny spełnienia wymagań, o których mowa w pkt 4.

18,5315,5
6. Warsztat pracy eksperta:

1) pojęcie warsztatu pracy;

2) elementy warsztatu pracy eksperta;

3) refleksja nad własnym warsztatem pracy;

4) projektowanie własnego rozwoju.

624
7. Etyczne aspekty pracy eksperta:

1) funkcje etyki, w tym etyki zawodowej, we współczesnym społeczeństwie;

2) normy etyczne w pracy eksperta;

3) konflikty moralne eksperta i sposoby radzenia sobie z nimi.

624
Razem minimalna liczba godzin6018,541,5