Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1017

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie ramowego programu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 357 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się ramowy program kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

RAMOWY PROGRAM KURSU W DZIEDZINIE MEDYCYNY RODZINNEJ

grafika

Załącznik Nr  1

WZÓR

KARTA REALIZACJI KURSU W DZIEDZINIE MEDYCYNY RODZINNEJ

Załącznik Nr  2

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU W DZIEDZINIE MEDYCYNY RODZINNEJ

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).