Dz.U.2018.2407

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie ramowego programu aplikacji komorniczej oraz zakresu przedmiotowego szkolenia na aplikacji komorniczej

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób i tryb uzgadniania i zatwierdzania ramowego programu aplikacji komorniczej, zwanego dalej "programem", oraz zakres przedmiotowy szkolenia na aplikacji komorniczej, zwanej dalej "aplikacją".
§  2.  Krajowa Rada Komornicza ustala program i przedstawia Dyrektorowi Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w terminie 14 dni od dnia jego ustalenia.
§  3. 
1.  Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w terminie 21 dni od dnia otrzymania programu przedstawia Krajowej Radzie Komorniczej swoje stanowisko.
2.  Niezgłoszenie uwag lub nieprzedstawienie przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury stanowiska do programu w terminie, o którym mowa w ust. 1, oznacza uzgodnienie programu.
3.  Uzgodniony program Krajowa Rada Komornicza przedstawia niezwłocznie Ministrowi Sprawiedliwości do zatwierdzenia.
4.  W przypadku nieuwzględnienia w całości albo w części zaproponowanych przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury zmian do programu, Krajowa Rada Komornicza przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości program do zatwierdzenia, wraz z uzasadnieniem nieuwzględnionej uwagi Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
5.  Minister Sprawiedliwości w terminie 21 dni od dnia otrzymania programu zatwierdza program, zawiadamiając o tym Krajową Radę Komorniczą i Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, albo zgłasza uwagi do programu.
6.  W przypadku zgłoszenia przez Ministra Sprawiedliwości uwag do programu Krajowa Rada Komornicza ponownie ustala program, uwzględniając uwagi, a następnie przedstawia program Ministrowi Sprawiedliwości do zatwierdzenia.
§  4.  W przypadku zmiany programu przepisy § 2 i § 3 stosuje się odpowiednio.
§  5.  Zakres przedmiotowy szkolenia na aplikacji w części dotyczącej zajęć seminaryjnych, z podziałem na dany rok aplikacji, obejmuje:
1) przepisy prawa cywilnego materialnego i procesowego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego,
2) wybrane elementy prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego, w zakresie, w jakim mają one związek z działalnością komorników sądowych,
3) wybrane elementy prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych,
4) wybrane elementy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
5) wybrane elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego,
6) wybrane elementy prawa i postępowania administracyjnego z uwzględnieniem egzekucji administracyjnej,
7) wybrane zagadnienia z zakresu prawa finansowego, a w szczególności prawa bankowego i podatkowego,
8) wybrane elementy prawa europejskiego i prawa prywatnego międzynarodowego,
9) zasady wykonywania zawodu komornika sądowego i zasady etyki zawodowej komornika sądowego,
10) zasady prowadzenia indywidualnej kancelarii komorniczej, w tym zasady biurowości w indywidualnej kancelarii komorniczej,
11) przepisy ustrojowe dotyczące samorządu komorniczego, sądownictwa, organów kontroli państwowej i ochrony prawa z elementami prawa konstytucyjnego

- ze wskazaniem minimalnej liczby jednostek szkoleniowych z poszczególnych zakresów.

§  6.  W roku 2019 Krajowa Rada Komornicza ustala program w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Terminy określone w § 2 i § 3 ust. 1 i 3 skraca się do 7 dni.
§  7. 
1.  W roku 2019 rada właściwej izby komorniczej uchwala program dla pierwszego roku aplikacji prowadzonej na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, uwzględniając obowiązki aplikanta komorniczego, przygotowanie do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu oraz przyswojenie przez aplikanta zasad etyki zawodowej.
2.  Rada właściwej izby komorniczej, nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem zajęć seminaryjnych pierwszego roku aplikacji, zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o terminach i zakresie przedmiotowym tych zajęć.
3.  W roku 2019, do czasu zatwierdzenia programu przez Ministra Sprawiedliwości, zajęcia seminaryjne dla pierwszego roku aplikacji odbywają się na podstawie programu uchwalonego przez radę właściwej izby komorniczej.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.