§ 9. - Rady rynku pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.630

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 maja 2014 r.
§  9.
1.
Techniczną obsługę Rady Rynku Pracy zapewnia właściwa komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw pracy.
2.
Techniczną obsługę wojewódzkiej i powiatowej rady rynku pracy zapewnia odpowiednio wojewódzki i powiatowy urząd pracy.