§ 7. - Rady rynku pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.630

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 maja 2014 r.
§  7.
1.
Szkolenia członków rady rynku pracy są finansowane odpowiednio przez ministra właściwego do spraw pracy, marszałka województwa lub starostę na podstawie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego oraz zestawienia, zawierającego w szczególności:
1)
liczbę uczestników oraz datę przeprowadzonego szkolenia;
2)
kwotę opłaty jednostkowej za szkolenie członka rady rynku pracy przewidzianą w umowie o organizację szkolenia.
2.
Faktura lub równoważny dokument księgowy są wystawiane na ogólną kwotę stanowiącą sumę opłat jednostkowych za zorganizowane szkolenie, wymienionych w załączonym do nich zestawieniu.