§ 4. - Rady rynku pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.630

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 maja 2014 r.
§  4.
1.
Przewodniczący zwołuje posiedzenia rady rynku pracy z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy liczby członków rady rynku pracy.
2.
Posiedzenia rady rynku pracy odbywają się co najmniej raz na kwartał.
3.
W uzasadnionych przypadkach możliwe jest uzyskanie opinii członków rady w trybie obiegowym.