§ 1. - Rady rynku pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.630

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 maja 2014 r.
§  1.
Rozporządzenie określa organizację i tryb działania rad rynku pracy oraz tryb finansowania kosztów szkoleń członków rad.