Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.26.139 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 czerwca 1984 r.
Art.  98.
1. Wszystkie przysługujące mieszkańcom wsi prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe pozostają nienaruszone.
2. Dotychczasowe mienie gromadzkie staje się mieniem gminnym.
3. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia unormuje sprawy zarządu mieniem gminnym oraz tryb jego zbywania.

.................................................