[Urlop bezpłatny na czas sprawowania funkcji członka Krajowej Rady; niezależność członków Krajowej Rady] - Art. 8. - Radiofonia... - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Urlop bezpłatny na czas sprawowania funkcji członka Krajowej Rady; niezależność członków Krajowej Rady] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  8.  [Urlop bezpłatny na czas sprawowania funkcji członka Krajowej Rady; niezależność członków Krajowej Rady]
1. 
Pracodawca zatrudniający członka Krajowej Rady udzieli mu, na jego wniosek, urlopu bezpłatnego na czas sprawowania funkcji. Okres urlopu wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia wynikające ze stosunku pracy.
2. 
(uchylony).
3. 
W okresie kadencji członków Krajowej Rady ulega zawieszeniu ich członkostwo:
1)
(utracił moc);
2)
we władzach stowarzyszeń, związków zawodowych, związków pracodawców, organizacji kościelnych lub związków wyznaniowych.
4. 
Nie można łączyć funkcji członka Krajowej Rady z posiadaniem udziałów albo akcji spółki bądź w inny sposób uczestniczyć w podmiocie będącym dostawcą usługi medialnej lub producentem radiowym lub telewizyjnym oraz wszelką działalnością zarobkową, z wyjątkiem pracy dydaktyczno-naukowej w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracy twórczej.