[Derogacja; utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych] - Art. 70. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 70. - [Derogacja; utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  70.  [Derogacja; utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych]
1. 
Traci moc ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. o Komitecie do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" (Dz. U. poz. 307 oraz z 1984 r. poz. 275).
2. 
Do czasu wydania przepisów przewidzianych w ustawie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy, zachowują moc dotychczasowe przepisy wydane na podstawie ustawy wymienionej w ust. 1, o ile nie są sprzeczne z niniejszą ustawą.