[Przejście na nadawców publicznych praw i obowiązków Komitetu do Spraw Radia i Telewizji oraz PRTV] - Art. 68. - Radiofonia i... - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 68. - [Przejście na nadawców publicznych praw i obowiązków Komitetu do Spraw Radia i Telewizji oraz PRTV] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  68.  [Przejście na nadawców publicznych praw i obowiązków Komitetu do Spraw Radia i Telewizji oraz PRTV]
1. 
Na spółki przechodzą z mocy ustawy uprawnienia i obowiązki Komitetu i PRTV wynikające z decyzji administracyjnych.
2. 
Minister Łączności w porozumieniu z Przewodniczącym Krajowej Rady przydzieli spółkom, o których mowa w art. 26 ust. 2 i 3, częstotliwości wykorzystywane przez PRTV w chwili wejścia w życie ustawy do emisji programów telewizyjnych i radiofonicznych.
3. 
Uprawnienia do używania częstotliwości, o których mowa w ust. 2, przyznane innym podmiotom na podstawie dotychczasowych przepisów, wygasają z dniem przyznania tych częstotliwości spółkom.
4. 
Przydział częstotliwości, o których mowa w ust. 2, następuje bez opłat.