[Kara pieniężna za niezłożenie sprawozdania przez podmiot dostarczający audiowizualne usługi medialne na żądanie] - Art. 53d. -... - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 53d. - [Kara pieniężna za niezłożenie sprawozdania przez podmiot dostarczający audiowizualne usługi medialne na żądanie] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  53d.  [Kara pieniężna za niezłożenie sprawozdania przez podmiot dostarczający audiowizualne usługi medialne na żądanie]
1. 
Za niezłożenie sprawozdania w terminie przewidzianym w art. 47j ust. 3 Przewodniczący Krajowej Rady może, po bezskutecznym wystosowaniu żądania, o którym mowa w art. 10 ust. 2, do złożenia sprawozdania w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, wydać decyzję nakładającą na osobę kierującą działalnością podmiotu dostarczającego audiowizualne usługi medialne na żądanie karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej 1000 zł.
2. 
Kara może być powtarzana po upływie 30 dni od upływu terminu na zapłatę poprzedniej kary w przypadku dalszego uchylania się od obowiązku złożenia sprawozdania przez podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie.
3. 
Decyzja nakładająca karę nie może być wydana, jeżeli od terminu określonego w art. 47j ust. 3 upłynął rok.