[Kara pieniężna za naruszenie obowiązku "must carry"] - Art. 53b. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 53b. - [Kara pieniężna za naruszenie obowiązku "must carry"] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  53b.  [Kara pieniężna za naruszenie obowiązku "must carry"]
1. 
Jeżeli operator rozprowadzający program narusza obowiązek, o którym mowa w art. 43 ust. 1 lub art. 43a ust. 3, Przewodniczący Krajowej Rady wydaje decyzję nakładającą karę pieniężną w wysokości do 10% przychodu tego operatora, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, uwzględniając zakres i stopień szkodliwości naruszenia, dotychczasową działalność operatora oraz jego możliwości finansowe.
2. 
W przypadku gdy okres działania operatora, o którym mowa w ust. 1, jest krótszy niż rok kalendarzowy, za podstawę wymiaru kary przyjmuje się kwotę 500 tys. zł.
2a. 
Jeżeli podmiot dokonujący zmian, modyfikacji lub innych naruszeń integralności usługi medialnej, o których mowa w art. 44b, narusza integralność tej usługi medialnej wbrew postanowieniom art. 44b, ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w ust. 1 i 2.
3. 
Przewodniczący Krajowej Rady może żądać od operatora, o którym mowa w ust. 1, udzielenia wyjaśnień, przedstawienia dokumentów, w szczególności rocznego sprawozdania finansowego za poprzedni rok podatkowy, w zakresie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 lub art. 43a ust. 3.