[Kara pieniężna za rozpowszechnianie programu w systemie teleinformatycznym bez wpisu do rejestru] - Art. 53a. - Radiofonia i... - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 53a. - [Kara pieniężna za rozpowszechnianie programu w systemie teleinformatycznym bez wpisu do rejestru] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  53a.  [Kara pieniężna za rozpowszechnianie programu w systemie teleinformatycznym bez wpisu do rejestru]
1. 
Jeżeli dostawca usługi medialnej rozpowszechnia program telewizyjny w systemie teleinformatycznym bez wpisu do rejestru, Przewodniczący Krajowej Rady wydaje decyzję nakładającą na dostawcę karę pieniężną w wysokości do 10% przychodu dostawcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Przepisy art. 53 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
2. 
W pierwszym roku prowadzonej działalności kara, o której mowa w ust. 1, nie może przekraczać wysokości dziesięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwartale poprzedzającym wydanie decyzji nakładającej karę, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".