[Polubowne rozstrzyganie sporów dotyczących zgłoszeń umieszczenia niedozwolonych treści na platformach udostępniania wideo] -... - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 47u. - [Polubowne rozstrzyganie sporów dotyczących zgłoszeń umieszczenia niedozwolonych treści na platformach udostępniania wideo] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  47u.  [Polubowne rozstrzyganie sporów dotyczących zgłoszeń umieszczenia niedozwolonych treści na platformach udostępniania wideo]
1. 
Spór dotyczący rozpatrzenia zgłoszenia, o którym mowa w art. 47s ust. 1, między użytkownikiem platformy udostępniania wideo a dostawcą platformy udostępniania wideo może być zakończony polubownie w drodze mediacji.
2. 
Mediatorem może być osoba fizyczna posiadająca wykształcenie w dziedzinie prawa oraz wiedzę i doświadczenie w dziedzinie mediów, wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez Przewodniczącego Krajowej Rady.
3. 
Do mediacji przepisy art. 1831-1837 i art. 18311-18315 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.