[Obowiązki informacyjne dostawców platform udostępniania wideo] - Art. 47m. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 47m. - [Obowiązki informacyjne dostawców platform udostępniania wideo] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  47m.  [Obowiązki informacyjne dostawców platform udostępniania wideo]
1. 
Dostawca platformy udostępniania wideo jest obowiązany do zapewnienia użytkownikom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do informacji o:
1)
nazwie platformy udostępniania wideo;
2)
imieniu i nazwisku, nazwie lub firmie podmiotu dostarczającego tę platformę;
3)
adresie jego siedziby;
4)
danych kontaktowych, w tym adresie korespondencyjnym, adresie poczty elektronicznej oraz witryny internetowej.
2. 
Dostawca platformy udostępniania wideo prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki handlowej jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do informacji dotyczących imion i nazwisk lub nazw:
1)
wspólników - w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki jawnej;
2)
komplementariuszy - w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej;
3)
komplementariuszy oraz akcjonariuszy, których udziały przekraczają 5% kapitału zakładowego dostawcy - w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki komandytowo-akcyjnej;
4)
wspólników, których udziały przekraczają 5% kapitału zakładowego dostawcy - w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
5)
akcjonariuszy, których akcje przekraczają 5% kapitału zakładowego dostawcy - w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki akcyjnej;
6)
akcjonariuszy, których akcje przekraczają 5% kapitału akcyjnego dostawcy - w przypadku prowadzenia działalności w formie prostej spółki akcyjnej.
3. 
Dostawca platformy udostępniania wideo jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do danych identyfikujących beneficjentów rzeczywistych danego dostawcy ujawnionych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
4. 
Dostawca platformy udostępniania wideo jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do listy wszystkich dostarczanych przez niego usług medialnych, platform udostępniania wideo oraz wydawanych przez niego dzienników lub czasopism.
5. 
Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, obejmuje także usługi medialne, platformy udostępniania wideo oraz dzienniki lub czasopisma dostarczane lub wydawane przez podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
6. 
Dostawca platformy udostępniania wideo jest obowiązany do wskazania Krajowej Rady jako organu właściwego w sprawach platform udostępniania wideo.
7. 
Informacje, o których mowa w ust. 1-6, są publikowane na stronie internetowej dostawcy.
8. 
Krajowa Rada może określić, w drodze rozporządzenia, sposób prezentowania przez dostawcę platformy udostępniania wideo informacji, o których mowa w ust. 1-6, uwzględniając integralność przekazów, sposób dostarczania platformy i oddziaływanie na interesy użytkowników i nieobciążanie dostawców nadmiernymi utrudnieniami i kosztami w związku z zapewnianiem informacji.