[Coroczne sprawozdania podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie] - Art. 47j. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 47j. - [Coroczne sprawozdania podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  47j.  [Coroczne sprawozdania podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie]
1. 
Podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie są obowiązane do corocznego składania do Krajowej Rady sprawozdania z wykonania obowiązków, o których mowa w art. 47e ust. 1 i 2, art. 47f i art. 47g ust. 1-4.
2. 
Sprawozdanie zawiera:
1)
dane podmiotu w zakresie określonym w art. 47c ust. 1 wraz z podaniem sposobu publicznego udostępniania audiowizualnej usługi medialnej na żądanie;
2)
opis rodzajów zabezpieczeń technicznych lub innych odpowiednich środków, mających na celu ochronę małoletnich przed ich odbiorem, które stosuje dany podmiot;
3)
opis sposobów promocji audycji europejskich, w tym wytworzonych pierwotnie w języku polskim, stosowanych przez dany podmiot, w tym udział tych audycji w katalogu w ujęciu ilościowym i czasowym;
4)
informację dotyczącą udziału audycji zawierających udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami w katalogu wraz ze wskazaniem udziału poszczególnych rodzajów tych udogodnień.
3. 
Sprawozdanie składa się w terminie do dnia 31 marca za rok poprzedni.