[Zakaz dostarczania treści nawołujących do nienawiści lub dyskryminujących] - Art. 47h. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 47h. - [Zakaz dostarczania treści nawołujących do nienawiści lub dyskryminujących] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  47h.  [Zakaz dostarczania treści nawołujących do nienawiści lub dyskryminujących]

Audycje dostarczane w ramach audiowizualnych usług medialnych na żądanie nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści lub przemocy lub dyskryminujących ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność państwową, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną lub nawołujących do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym.