[Zakaz naruszania integralności usługi medialnej bez zgody jej dostawcy] - Art. 44b. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 44b. - [Zakaz naruszania integralności usługi medialnej bez zgody jej dostawcy] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  44b.  [Zakaz naruszania integralności usługi medialnej bez zgody jej dostawcy]
1. 
Zakazane jest naruszanie integralności usługi medialnej bez zgody jej dostawcy, w szczególności przez:
1)
zmiany lub modyfikacje usługi medialnej, w tym skróty, przerywanie, usuwanie, zakrywanie lub zastępowanie niektórych elementów lub ich dodawanie;
2)
zakrywanie treści audiowizualnych udostępnianych w ramach tej usługi;
3)
modyfikowanie przekazów handlowych stanowiących jej część lub rozpowszechnianych wraz z nią;
4)
zmniejszanie obrazu audiowizualnej usługi medialnej w celu umieszczenia w jego pobliżu przekazów o przeznaczeniu handlowym lub promocyjnym.
2. 
Zgoda dostawcy usługi medialnej na zmiany lub modyfikacje usługi medialnej lub inne naruszenie jej integralności powinna być wyraźna i udzielona w formie pisemnej i jest skuteczna wyłącznie wobec określonych w niej czynności.
3. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:
1)
zmian lub modyfikacji usługi medialnej zainicjowanych lub autoryzowanych przez odbiorcę do własnego użytku osobistego, takich jak nakładanie przekazów wynikających z korespondencji indywidualnej;
2)
elementów sterujących interfejsu niezbędnego do obsługi urządzenia przez użytkownika lub nawigacji po audycjach, takich jak: paski regulacji głośności, funkcje wyszukiwania, menu nawigacji czy listy programów;
3)
plansz i napisów zawierających ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa lub komunikaty podawane w interesie publicznym pochodzące od władz publicznych;
4)
technik kompresji danych ani innych technik dostosowujących usługę do środków dystrybucji, takich jak rozdzielczość i sposób kodowania, jeżeli nie modyfikują one treści i nie obniżają przyjętych standardów jakości, w szczególności nie naruszają kompletności treści i nie pogarszają ich czytelności dla odbiorcy.
4. 
Zmiany, modyfikacje lub inne naruszenia integralności usługi medialnej dokonane zgodnie z ust. 2 i 3 nie są zmianami, o których mowa w art. 4 pkt 8.