[Zgłoszenie do rejestru programu rozpowszechnianego wyłącznie w systemie teleinformatycznym] - Art. 44a. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 44a. - [Zgłoszenie do rejestru programu rozpowszechnianego wyłącznie w systemie teleinformatycznym] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  44a.  [Zgłoszenie do rejestru programu rozpowszechnianego wyłącznie w systemie teleinformatycznym]
1. 
Organ rejestracyjny dokonuje wpisu do rejestru programu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2, na podstawie zgłoszenia.
2. 
Nadawca programu telewizyjnego rozpowszechnianego wyłącznie w systemie teleinformatycznym dokonuje zgłoszenia programu do rejestru nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem jego rozpowszechniania.
3. 
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1:
1)
wskazuje nadawcę, jego siedzibę lub miejsce zamieszkania, adres korespondencyjny, w tym poczty elektronicznej, zapewniający skuteczny i szybki kontakt;
2)
zawiera podstawowe informacje o programie przewidzianym do rozpowszechniania;
3)
określa sposób rozpowszechniania programu;
4)
wskazuje państwa, w których możliwy jest odbiór programu.
4. 
Wpis do rejestru zawiera w szczególności dane, o których mowa w ust. 3, z wyjątkiem adresu miejsca zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby.
5. 
Rozpowszechnianie programu można rozpocząć, jeżeli organ rejestracyjny nie odmówił rejestracji w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia.
6. 
Organ rejestracyjny może wezwać nadawcę do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji gdy organ rejestracyjny wezwał nadawcę do uzupełnienia zgłoszenia, termin, o którym mowa w ust. 5, biegnie od dnia wpływu uzupełnienia zgłoszenia.
7. 
Nadawca jest obowiązany zgłaszać organowi rejestracyjnemu, w terminie 14 dni, zmiany stanu faktycznego i prawnego objętego wpisem do rejestru, powstałe po dniu dokonania wpisu. Do zgłaszania zmian stosuje się odpowiednio przepisy o wpisie do rejestru.