Art. 42. - [Opłata za wpis programu do rejestru] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 stycznia 2024 r.
Art.  42.  [Opłata za wpis programu do rejestru]
1. 
Za wpis programu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych podmiot zgłaszający program uiszcza opłatę w wysokości 100 zł za każdy program.
2. 
Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa.
3. 
Do waloryzacji i ogłaszania wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1, stosuje się art. 40 ust. 8 i 9.