[Obowiązek zgłoszenia programu do rejestru] - Art. 41. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 41. - [Obowiązek zgłoszenia programu do rejestru] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  41.  [Obowiązek zgłoszenia programu do rejestru]
1. 
Zgłoszenia do rejestru wymaga:
1)
program rozprowadzany;
2)
program telewizyjny rozpowszechniany wyłącznie w systemie teleinformatycznym.
2. 
Obowiązek określony w ust. 1 pkt 1 nie dotyczy programów, o których mowa w art. 43 ust. 1.
3. 
Organem prowadzącym rejestr jest Przewodniczący Krajowej Rady.
4. 
Do postępowania w sprawach wpisu do rejestru stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że ustawa stanowi inaczej.
5. 
Rejestr jest jawny.